Πας στο γυμναστήριο για να κάνεις ωραίο σώμα αλλά μερικοί πάνε για να μπουν στον «όγκο». Οι παρακάτω εικόνες θα τους είναι πολύ οικείες!

ω

ωω

ωωω

ωωωω

ωωωωω

ωωωωωω

ωωωωωωω

ωωωωωωωω

ωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωωωω

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ