Τις κοιτάω τις ξανακοιτάω και δεν βρίσκω κάποιο λόγο που έχουν γίνει αυτά τα σκηνικά!

τ

ττ

τττ

ττττ

τττττ

ττττττ

τττττττ

ττττττττ

τττττττττ

ττττττττττττ

τττττττττττττ

τττττττττττττττττ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ