Κάθε μέρα που περνάει πρέπει να έρχεται με γέλιο και να φεύγει με γέλιο, γι αυτό είμαστε είμαστε εμείς εδώ για να σας το χαρίσουμε απλόχερα!

ω

ωω

ωωω

ωωωω

ωωωωω

ωωωωωω

ωωωωωωωω

ωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω
ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω

ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ