Δεν ξέρω ποια είναι οι χειρότερη τιμωρία αλλά το κέρατο δεν καταπίνεται εύκολα και κάποιοι φρόντισαν να δείξουν ότι τους πείραξε και φυσικά να μην το συγχωρήσουν!

ν

νν

ννν

νννν

ννννν

νννννννν

ννννννννννν

νννννννννννν

ννννννννννννν

νννννννννννννν

ννννννννννννννν

ννννννννννννννννν

νννννννννννννννννν

ννννννννννννννννννν

ννννννννννννννννννννν

νννννννννννννννννννννν

ννννννννννννννννννννννννν

ννννννννννννννννννννννννννν

νννννννννννννννννννννννννννννννν

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ