Δεν ξέρω για εσάς αλλά εγώ δεν έχω τόσα πολλά λεφτά για ξόδεμα και ίσως να μην θέλω κιόλας γιατί μπορεί να ξοδεύω αλόγιστα!

ζ

ζζ

ζζζ

ζζζζ

ζζζζζ

ζζζζζζ

ζζζζζζζ

ζζζζζζζζ

ζζζζζζζζζζζζ

ζζζζζζζζζζζζζζζ

ζζζζζζζζζζζζζζζζ

ζζζζζζζζζζζζζζζζζ

ζζζζζζζζζζζζζζζζζζ

ζζζζζζζζζζζζζζζζζζζ