Υπάρχουν άνθρωποι που μοιάζουν μεταξύ τους αλλά κανείς δεν περίμενε να μοιάζει με κάποιο κινούμενο σχέδιο, κατά τύχη αλλά είναι ολόιδιοι!

φ

φφ

φφφ

φφφφ

φφφφφ

φφφφφφ

φφφφφφφ

φφφφφφφφ

φφφφφφφφφ

φφφφφφφφφφ

φφφφφφφφφφφ

φφφφφφφφφφφφφ

φφφφφφφφφφφφφφ

φφφφφφφφφφφφφφφφ

φφφφφφφφφφφφφφφφφφ

φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ

φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ

φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ

φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ