Τους βλέπουμε και θαμπωνόμαστε αλλά είναι κάποιες στιγμές που απλά θες να γελάσεις, αλλά άνθρωποι είναι κι αυτοί σίγουρα θα χουν κάποιες κακές στιγμές!

ι ιι

ιιι ιιιι

ιιιιι

ιιιιιι

ιιιιιιι

ιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιιι
ιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι