,

Όταν οι άντρες συμπεριφέρονται σαν τις γυναίκες… το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικό!


Η μάχη μεταξύ των δύο φύλων καλά κρατεί και οι άντρες δεν χάνουν ευκαιρία να δείχνουν πόσο υπερβολικές μπορούν να γίνουν οι γυναίκες και αυτή τη φορά με το να τις παριστάνουν!

χ

χχ

χχχ

χχχχ

χχχχχχ

χχχχχχχ

χχχχχχχχ

χχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχ


χχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχΔείτε πως ξεσαλώνουν αυτοί οι μαθητές στο σχολείο – Που να μεγαλώσουν κιόλας

Όταν οι μπόμπιρες το παίζουν μάγκες….!