,

Όλη η αλήθεια γύρω από την αντρική λογική!


Λένε ότι η λογική των αντρών είναι απλή, τόσο απλή που θα λέγαμε ότι φτάνει τα όρια της χαζομαρούλας, όχι ότι είναι χαζοί αλλά κάποιες σκέψεις τους είναι άκυρες!

χχ

χχχ

χχχχχ

χχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ


χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ

χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχΌταν η γυναικεία λογική είναι…παράλογη!

Σοκαριστηκές εικόνες από ψυχιατρεία που θα σας τρομάξουν!