,

Αυτοί θα μπορούσαν να θεωρηθούν οι εργαζόμενοι της χρονιάς!


Είναι ωραίο να σε εκτιμάνε για τη δουλειά σου αλλά όταν δεν το κάνουν οι εργαζόμενοι θα συμπεριφερθούν κάπως έτσι…!

δδδδ

δδδδδδδδδ

δδδδδδδδδδ

δδδδδδδδδδδ

δδδδδδδδδδδδδ

δδδδδδδδδδδδδδ

δδδδδδδδδδδδδδδ

δδδδδδδδδδδδδδδδ

δδδδδδδδδδδδδδδδδ


δδδδδδδδδδδδδδδδδδ

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδ

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδΑυτό πρέπει να πόνεσε – Γυναίκες σαβουριάζονται με πολύ άσχημο τρόπο!

Έτσι είναι στην πραγματικότητα οι βασίλισσες της ομορφιάς!